Skilsmisse hvem får hvad?

Skilsmisse hvem får hvad?

Der hvor der med størst sandsynlighed opstår de største uenigheder, er, når et ægtepar skal dele hele deres formue efter mange års ægteskab. Det er typisk her at parterne handler irrationelt grundet voldsomme følelser, hvorfor det også er her, at nogen ender ud i en ’krig’ frem for at finde acceptable løsninger på problemstillingerne.

I en bodeling hvor alt skal deles, er der mange følelser som ligger gemt. Det er vigtigt at understrege at ALT skal deles. Selv småbeløb på en bankkonto skal deles, og derfor er det vigtigt at gøre sig klart til at starte med hvad er skæringsdatoen.

Skæringsdatoen er den dag hvor I enten aftaler at fra denne dato ophører vores delingsformue, eller den dag i indleverer ansøgning til Familieretshuset om skilsmisse eller separation. Fra denne dato skal I ikke længere dele de indtægter og udgifter som I har, medmindre I forsat ejer et aktiv sammen. Dette gør man typisk med en ejerbolig hvor parterne må vente med at få delt deres økonomi endeligt indtil huset er solgt eller overdraget til en af parterne.

Det klare udgangspunkt er at de genstande som man selv ejer udtager man også ved en bodeling. Man har således en ret til at få sin cykel, bil eller kommode med sig hvis man ikke ejer den som fælleseje. Den økonomiske værdi af en genstand skal dog endeligt opgøres på skæringsdatoen og indgå i den samlede bodeling.

Der hvor der opstår størst konflikt kan være over fælles indbo. Genstande som man har købt igennem mange år og som står i det fælles hus, kan være svært at få delt. Hvis ikke man kan indgå en aftale eller nærmere spilleregler for hvordan man får delt indboet, vil det i yderste konsekvens være Skifteretten der afgør bodelingen.

Dette er både meget tidskrævende og dyrt, da man selv skal betale for bobestyrerens arbejde. Typisk kan et sådant honorar til Skifterettens bobestyrer løbe op i over kr. 60.000. Der er derfor stor økonomisk gevinst ved at forsøge at indgå en frivillig bodelingsaftale mellem de tidligere ægtefæller, så man både sparer tid og penge. En bodelingsaftale vil typisk kunne indgås i løbet af 2-8 uger alt afhængig af hvor samarbejdsvillige parterne er.

Hvis der absolut ingen samarbejdsvillighed er at finde, må man derfor indbringe sagen for Skifteretten. Det er altid en god ide at søge juridisk rådgivning så tidligt som muligt i forløbet, så man ikke ender med at indgå en aftale som er til ugunst for en selv.

Mange kender ikke deres rettigheder, og det kan være svært at få sig et overblik, men hvis du kontakter os, kan vi hjælpe med at få klarlagt din situation.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.